3-2
RO Eugen Dumitrescu
LB4
3rd
 
 
 
 
 
 
 
 
2-0
RO Ana Bobe
 
 
 
match 13
 
 
B1
RO Eugen Dumitrescu
 
 
 
 
 
LB3
4th
 
 
 
 
3-1
RO Mircea Dumitrescu
 
 
 
match 12
 
 
RO Ana Bobe
3-0
 
 
 
 
 
LB2
5th
 
 
3-0
RO Mircea Dumitrescu
 
match 9
A2
RO Irina Dumitrescu
 
3-0
-= bye =-
 
match 10
A1
RO Ana Bobe
 
LB1
7th
-= bye =-
 
match 7
RO Mircea Dumitrescu
 
-= bye =-
 
match 8
-= bye =-
 
 
 
1
 
8
 
5
 
4
 
3
 
6
 
7
 
2
 
WB1
 
RO Bogdan Panoiu
match 1
-= bye =-
RO Ana Bobe
match 2
RO Mircea Dumitrescu
RO Irina Dumitrescu
match 3
-= bye =-
-= bye =-
match 4
RO Eugen Dumitrescu
WB2
 
3-0
RO Bogdan Panoiu
 
match 5
loser to A1
RO Ana Bobe
3-1
 
3-0
RO Irina Dumitrescu
 
match 6
loser to A2
RO Eugen Dumitrescu
3-0
 
WB3
 
 
 
3-1
RO Bogdan Panoiu
 
 
 
match 11
loser to B1
 
 
RO Eugen Dumitrescu
3-1
 
 
 
 
 
F
 
 
 
 
 
 
 
3-0
RO Bogdan Panoiu
 
 
 
 
 
 
 
RO Eugen Dumitrescu
Winner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-2
RO Bogdan Panoiu